Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 stycznia 2011 06:29

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA
"Spróbuj z nami"

41-600 Świętochłowice
ul. 1 Maja 5
tel. 0 32 2451409
Rej. St. 1394 Regon: 272308856
STATUT
STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA
"SPRÓBUJ Z NAMI"
2015

Rozdział 1

Nazwa, teren i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Spróbuj z Nami" zwany dalej Klubem.
§ 2
Siedziba Klubu mieści się przy ul. 1-go Maja 5 w Świętochłowicach.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem woj.Śląskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów, Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.
§ 3
Klub współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 4
Klub ma prawo używać odznaki i pieczęci " Stowarzyszenie Klub Abstynenta «Spróbuj z Nami»".
§ 5
Klub posiada osobowość prawną - jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku.
Rozdział 2

Charakterystyka, cel i metody działania Klubu.

§ 6
Klub jest wspólnotą ludzi, którzy postanowili nie używać napojów alkoholowych i poprzez pracę nad sobą i abstynencję dążyć do pełnej, niewymuszonej trzeźwości.
Sprawy osobiste członków Klubu i poruszane problemy stanowią tajemnicę społeczności klubowej.
§ 7
Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia oraz realizowanie zadań w zakresie:
 1. Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu, dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia.
 2. Lokalnie oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości.
 3. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i kształtowanie własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku.
 4. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży.
 5. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
 6. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Propagowanie turystyki, krajoznawstwa.
 9. Działać na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
§ 8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej oraz tworzeniem warunków osobom uzależnionym od alkoholu do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
 3. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym podobnym profilu działalności.
 4. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
 5. Udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 7. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Klubu.
 8. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
§ 9
Działalność Klubu opiera sie na społecznej pracy swoich członków i wolontariacie. W celu usprawnienia działalności Klub może zatrudniać pracowników.
 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony zostaje tylko i wyłącznie na realizację zadań statutowych.
 3. Klub pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10
Klub zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na :
 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba:
 1. Uzależniona od alkoholu, zdecydowana trwać w abstynencji, która złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet jego członków.
 2. Nieuzależniona, lecz czynnie zaangażowana w propagowanie idei trzeźwości.
 3. Członków zwyczajnych obowiązuje trzymiesięczny okres kandydacki.
 4. W okresie kandydackim wymagana jest bezwzględna abstynencja oraz czynny udział w realizacji zadań Klubu.
 5. W okresie kandydackim wysokość składki wynosi połowę składki członkowskiej.
 6. Członek zwyczajny może przynależeć tylko do jednego Klubu abstynenckiego.
§ 13
Złamanie abstynencji powoduje rozpoczęcie okresu kandydackiego z dniem ponownego jej rozpoczęcia.
§ 14
Od odmownej decyzji Zarządu Klubu w sprawie przyjęcia członka Klubu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu.
 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi.
 5. Korzystania z różnych form terapii prowadzonej w Klubie i na wyjazdach.
 6. Udziału w imprezach organizowanych przez Klub i przy współpracy Klubu z innymi organizacjami.
 7. Korzystania z materiałów informacyjnych i szkoleniowych będących w dyspozycji Klubu.

§ 16
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. Przestrzeganie statutu Klubu, regulaminu i uchwal Władz Klubu.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.
 3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 5. Dbanie o mienie Klubu.
 6. Utrzymanie abstynencji.
§ 17
Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
 1. Wykluczenie z Klubu za postępowanie niezgodne z postanowieniami Statutu.
 2. Wystąpienie członka Klubu na jego pisemny wniosek.
 3. śmierci członka Klubu.
 4. Skazanie członka Klubu prawomocnym wyrokiem sądowym i karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.
 5. Nieusprawiedliwione nie opłacanie składek przez okres 6-miesięcy.
 6. Złamanie abstynencji.
§ 18
Członek wspierający.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Klubu i zostanie przyjęta Uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający może działać w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem wspierającym przysługują prawa określone w § 15 za wyjątkiem pkt.1, 2 i 3.
§ 19
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia na pismie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenie na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Klubu w związku ze zmianą profilu działania członka lub utratą osobowości prawnej.
§ 20
Członek honorowy.
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.
 2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 15 za wyjątkiem pkt. 1, 2 i 3.
 3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie przedłożonym Zarządowi Klubu.
 4. Prawo pozbawienia członkostwa honorowego przysługuje wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu.
Rozdział 4

Władze Klubu

§ 21
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.
§ 22
 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą i powinno odbywać się raz w roku.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu, na co najmniej 14 dni przed zebraniem, zawiadamia członków Klubu podając tematykę zebrania.
 4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od otrzymania przed Zarząd wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23
 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Klubu w tajnym głosowaniu.
 3. Wybrany Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zgromadzeniu propozycję kandydatów do przyszłego Zarządu Klubu.
 4. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu w tajnym głosowaniu w ilości 4-7 osób, które wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 5. W przypadku nie przybycia na zebranie wymaganej liczby członków, wyznacza sie nowy termin zebrania po upływie 30 minut.
 6. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu jest jawne.
 7. Na wniosek członka Klubu zebranie może mieć charakter tajny.
 8. Walne Zgromadzenie wybiera swojego przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 9. W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu poza członkami Klubu mogą uczestniczyć przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszenia Klubów Abstynenckich i zaproszeni goście.
§ 24
W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział:
 1. Członkowie zwyczajni z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Inne zaproszone przez Zarząd Klubu osoby z głosem doradczym.
§ 25
Do kompetencji Walnego zgromadzenia należy:
 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalenie programu działalności Klubu.
 4. Rozpatrywanie wniosków Władz i Członków Klubu.
 5. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 7. Zatwierdzenie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych.
 8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego majątkiem.
 10. Podejmowania uchwał w sprawie zmian Statutu.
 11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 26
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów 50% + 1.
§ 27
Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu, jego najwyższą władzą pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Klubu.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
 1. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz w jego imieniu.
 3. Zwoływanie zebrań Klubu.
 4. Realizowanie jego zadań wynikających z planu pracy i budżetu wynikającego z preliminarza budżetowego.
 5. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
 6. Skreślenie z listy członków zgodnie z § 17 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6
 7. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa honorowego.
 8. Przyjmowanie uchwał w sprawach wydatków i gospodarki majątkiem nieruchomym i ruchomym Klubu.
 9. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
 10. Powoływanie komisji problemowych do wykonania określonych zadań statutowych.
 11. Prowadzenie dokumentacji Klubu.
 12. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 13. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Klubu lub jego Zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa w obecności co najmniej połowy członków Klubu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu mają charakter jawny. Na wniosek członka Zarządu lub osoby, której sprawa dotyczy, zarządza się utajnienie zebrania.
 15. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 16. Szczegółowy zakres pracy Zarządu Klubu określa regulamin uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.
§ 28
 1. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. W okresie kadencji jest on odpowiedzialny za całokształt działalności Klubu
 3. Prezes kieruje pracą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami zgodnie ze Statutem Klubu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Klubu oraz porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 29
Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym w 3 osobowym składzie i wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 30
 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Klubu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagrodzeniach osób kierujących podmiotami prawymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r., Nr 85 poz. 924 i Nr 154 poz. 1799 z 2002 r., Nr 45 poz. 391, Nr 60 poz. 535 i Nr 113 poz. 984 z 2003 r.)
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą pełnić jednocześnie funkcje członków Sądu Koleżeńskiego.
§ 31
Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej.
 1. Kontrola wszystkich form działalności Klubu.
 2. Przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Klubu.
 3. Składanie wniosków w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarządowi Klubu.
 4. Zgłaszanie żądań zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 5. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie pojedynczego członka Zarządu, członków lub Zarządu w całości.
 6. Kontrolowanie opłacania składek i innych spraw finansowych.
§ 32
Obowiązki prawa Sadu Koleżeńskiego.
 1. Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym w składzie 3-osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Klubu po wpłynięciu pisemnego wniosku.

§ 33

Dopuszcza się pełnienie obowiązków w Sądzie Koleżeńskim razem z pełnieniem obowiązków w Komisji Rewizyjnej.

§ 34

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenie Członka Klubu na okres od trzech miesięcy do jednego roku.
 4. Pracą społeczną na rzecz Klubu.
 5. Wykluczenie z Klubu.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 35

Na miejsce członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracach lub zostali pozbawieni praw członka zwyczajnego, lub z innych przyczyn nie mogą pracować w organach statutowych – Zarząd Klubu , Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński – mogą dokooptować nowych członków na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 36

Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

§ 37

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

§ 38

Majątek Klubu.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, i ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • wpływy ze składek członkowskich,
 • dochody z działalności statutowej,
 • wpływy z prac wykonywanych przez członków Klubu na jego rzecz,
 • dotacje, subwencje i darowizny.
§ 39
 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zgromadzenie Członków Klubu w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.
 2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie i aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.

§ 40
Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Klubu lub Zastępcy i Skarbnika lub upoważnionego Członka Zarządu.
§ 41
Pieczątka Klubu jest własnością i posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.
§ 42
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% + 1 członków Klubu.
§ 43
Rozwiązanie Klubu.
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów.
 2. w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków Klubu decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku zatwierdza Organ Rejestrujący.
§ 44
Niniejszy statut uchwalono podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w dniu 19 marca 2006r. i wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach.
Poprawiony: niedziela, 20 grudnia 2015 07:48
 
© 2018 Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Spróbuj z nami"
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.